Tana Luwu: Cerita dan Peristiwa

Tana Luwu: Cerita dan Peristiwa

Editor: Hisbullah, S.Pd., M.Pd.

ISBN:  978-602-5802-05-8

Cetakan Pertama, Maret 2018

Ukuran: 14 X 21 cm; Halaman: viii + 68

Gambar Sampul: http://tana-luwu.blogspot.co.id/2016/08/tokoh-dan-pahlawan.html

Puji syukur panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya yang telah tercurah, sehingga buku kumpulan Cerita Rakyat karya mahasiswa-mahasiswi kelas PGMI C semester IV ini dapat diselesaikan dengan baik. Adapun tujuan dari disusunnya buku ini adalah memperluas ilmu pengetahuan tentang cerita terdahulu yang kami sajikan dalam buku ini.

Tersusunnya buku ini tentu bukan dari usaha kami sendiri melainkan dukungan moral dan material dari berbagai pihak, dengan dukungan tersebut sangatlah membantu dalam menyusun buku ini. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih kepada keluarga, sahabat, rekan-rekan, dan pihak-pihak lainnya yang membantu kami.

Buku yang tersusun ini tentu masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu, kritik dan saran yang membangun sangat diperlukan agar buku ini bisa lebih baik nantinya.

Palopo,     Maret 2018

Penyusun

DAFTAR ISI

Kata Pengantar – v

Daftar Isi – vii

 1. Masamba Affair

Indah lestari – 1

 • Andi Djemma Menjadi Datu Luwu

Nurul Aulya Ikbal – 5

 • Lamellong Wijatobone

Rina – 9

 • Tradisi Cemme Pasilli

Rini – 16

 • Asal Mula desa Salulemo

Vera Angriani -19

 • Sawerigading

Yeni Arsyad – 21

 • Asal Usul Sukaraya

Ica Novita Sari – 24

 • Larika

Fingki Tandi – 29

 • Masuknya Islam Di Luwu

Fitria Mutmainnah – 32

 1. Mesjid Jami Tua

Suharniati – 34

 1. Salutete

Irdayanti – 35

 1. Si Tobolong Lipa

Ismail Amir – 37

 1. Asal Mula Di Bangunan Mesjid Jami Palopo

Imaniar Ruanmus – 39

 1. Sejarah Bulu Poloe

Megawati – 40

 1. Asal Mula Masamba Menjadi Dusun Tondok Tua

Novita – 42

 1. Sifat Kepemimpinan Yang Ada Dalam Diri Pong Tiku (Pahlawan Tana Toraja)

Sarifah Musdalifah – 43

 1. Awal Mula Terbentuknya Desa Batu Mebali

Suci Ramadhani – 46

 1. Gunung Bambapuang

Akmal – 49

 1. Bendungan Ponre-Ponre

Hasnah N – 52

 • Misteri Telaga Biru Towuti

Asmaul Husna – 54

 • Sejarah Awal Rongkong

Nurmiati – 57

 • Sejarah Rumah Adat Tongkonan

Adelia Sipra Nandja – 59

 • Peranan Kedautan Luwu dalam  Penyebaran Islam

Wanda Sari – 62

 • Sejarah di Balik Monumen Masamba Affair di Luwu Utara

Ayu Lestari – 65

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× How can I help you?
%d bloggers like this: